http://www.kunsthaus.ch/en/library/collection/collection-profile/collectin-profile/

Kunsthaus Zürich

Collectin profile

The oldest published collection profile of the library in: Reglement der Künstlergesellschaft, Anhang zu den Staturen der Künstlergesellschaft in Zürich, erneuert 1850, S. 11
The oldest published collection profile of the library in:
Reglement der Künstlergesellschaft, Anhang zu den Staturen der Künstlergesellschaft in Zürich, erneuert 1850, S. 11